Δικαιούχοι

Image link

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι δικαιούχοι για δύο από τις βασικές διαδικασίες κτήσης ελληνικής ιθαγένειας, την ιθαγένεια δεύτερης γενιάς και την πολιτογράφηση αλλογενών.

 

Ιθαγένεια δεύτερης γενιάς:

  1. Όσοι/ες έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και έχουν εγγραφεί στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου.
  2. Όσοι/ες έχουν φοιτήσει επιτυχώς σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα, είτε σε 9 τάξεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε σε 6 τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  3. Όσοι/ες έχουν απολυτήριο ελληνικού λυκείου και έχουν αποφοιτήσει από ελληνικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Πολιτογράφηση αλλογενών:

  1. Πολίτες τρίτων χωρών με άδειες μακράς διάρκειας, έπειτα από 7 χρόνια νόμιμης διαμονής
  2. Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) και με άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, έπειτα από 7 χρόνια νόμιμης διαμονής
  3. Πολίτες τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογένειας Ελλήνων/ίδων πολιτών, έπειτα από 7 χρόνια νόμιμης διαμονής ή από 3, εάν έχουν αποκτήσει τέκνο με τον/την Έλληνα/ίδα.
  4. Πολίτες τρίτων χωρών με λοιπές άδειες διαμονής, έπειτα από 12 χρόνια νόμιμης διαμονής.
  5. Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, έπειτα από 3 χρόνια μόνιμης διαμονής.