Νόμοι και Διοικητικές Πράξεις

Σε αυτή την ενότητα καταγράφονται οι κυριότερες τροποποιήσεις στη νομοθεσία και η έκδοση κανονιστικών πράξεων της διοίκησης από τον Απρίλιο του 2021 έως και τον Μάρτιο του 2023, περίοδος υλοποίησης του έργου «Η Ιθαγένεια στην πράξη».

Image link

Νομοθεσία
Άρθρο 52 του Ν. 4795/2021(ΦΕΚ Α 62/17.4.2021): απαλλαγή από την υποχρέωση απόκτησης Π.Ε.Γ.Π. – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3284/2004.

Άρθρα 36-39 του Ν.4873/2021 (ΦΕΚ A 248/16.12.2021) άρθρα 36-39: τροποποιήσεις στη διαδικασία πολιτογράφησης.

Άρθρα 34-36 του Ν.4915/2022 (ΦΕΚ A 63/24.3.2022) άρθρα 34-36: μεταβολές για αναστολή και απόρριψη αιτήσεων σε περίπτωση ύπαρξης ποινικών κωλυμάτων.

* Οι παραπάνω τροποποιήσεις ενσωματώθηκαν στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως ισχύει μετά και τις αλλαγές του Ν.4735/2020.

 

Αποφάσεις-Εγκύκλιοι-Οδηγίες
Απόφαση Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας (ΓΓΙ) υπ’ αριθμ.28881/13.04.2021: ορισμός της διαδικασίας των εξετάσεων για το ΠΕΓΠ.

Απόφαση υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ)  υπ’ αριθμ. 29845/16.04.2021: ορισμός τεκμηρίων οικονομικής και κοινωνικής ένταξης.

Απόφαση ΓΓΙ υπ’ αριθμόν 64871/07.09.2021: ορισμός διεξαγωγής της προφορικής συνέντευξης.

Απόφαση ΓΓΙ υπ’ αριθμόν 71728/04.10.2021: ορισμός διεξαγωγής των εξετάσεων του ΠΕΓΠ.

Εγκύκλιος ΓΓΙ υπ’ αριθμόν 715/18.10.2021: ορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4735/2020.

Απόφαση ΓΓΙ υπ’ αρ. 738/07.01.2022: καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της προφορικής συνέντευξης.

Εγκύκλιος ΓΓΙ υπ’ αρ.81/04.02.2022: τροποποίηση διατάξεων για την πολιτογράφηση.

Εγκύκλιος ΓΓΙ υπ’ αρ. 207/28.03.2022 εγκύκλιος: παροχή οδηγιών σχετικά με την ισχύ των αδειών διαμονής κατά τη διαδικασία απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας με κάθε νομική βάση κτήσης.

Απόφαση ΓΓΙ υπ’ αριθμόν 23083/08.04.2022: ορισμός διεξαγωγής των εξετάσεων του ΠΕΓΠ.

Απόφαση ΓΓΙ υπ’ αριθμόν 64506 /03.10.2022: ορισμός διεξαγωγής των εξετάσεων του ΠΕΓΠ.

Το σύνολο των κανονιστικών πράξεων του ΥΠΕΣ εδώ.