Νόμοι και Διοικητικές Πράξεις

Σε αυτή την ενότητα καταγράφονται οι κυριότερες τροποποιήσεις στη νομοθεσία και η έκδοση κανονιστικών πράξεων της διοίκησης από τον Απρίλιο του 2021 έως και τον Μάρτιο του 2023, περίοδος υλοποίησης του έργου «Η Ιθαγένεια στην πράξη».

Νομοθεσία
Άρθρο 52 του Ν. 4795/2021(ΦΕΚ Α 62/17.4.2021): απαλλαγή από την υποχρέωση απόκτησης Π.Ε.Γ.Π. – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3284/2004.

Άρθρα 36-39 του Ν.4873/2021 (ΦΕΚ A 248/16.12.2021) άρθρα 36-39: τροποποιήσεις στη διαδικασία πολιτογράφησης.

Άρθρα 34-36 του Ν.4915/2022 (ΦΕΚ A 63/24.3.2022) άρθρα 34-36: μεταβολές για αναστολή και απόρριψη αιτήσεων σε περίπτωση ύπαρξης ποινικών κωλυμάτων.

* Οι παραπάνω τροποποιήσεις ενσωματώθηκαν στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως ισχύει μετά και τις αλλαγές του Ν.4735/2020.

 

Αποφάσεις-Εγκύκλιοι-Οδηγίες
Απόφαση Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας (ΓΓΙ) υπ’ αριθμ.28881/13.04.2021: ορισμός της διαδικασίας των εξετάσεων για το ΠΕΓΠ.

Απόφαση υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ)  υπ’ αριθμ. 29845/16.04.2021: ορισμός τεκμηρίων οικονομικής και κοινωνικής ένταξης.

Απόφαση ΓΓΙ υπ’ αριθμόν 64871/07.09.2021: ορισμός διεξαγωγής της προφορικής συνέντευξης.

Απόφαση ΓΓΙ υπ’ αριθμόν 71728/04.10.2021: ορισμός διεξαγωγής των εξετάσεων του ΠΕΓΠ.

Εγκύκλιος ΓΓΙ υπ’ αριθμόν 715/18.10.2021: ορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4735/2020.

Απόφαση ΓΓΙ υπ’ αρ. 738/07.01.2022: καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της προφορικής συνέντευξης.

Εγκύκλιος ΓΓΙ υπ’ αρ.81/04.02.2022: τροποποίηση διατάξεων για την πολιτογράφηση.

Εγκύκλιος ΓΓΙ υπ’ αρ. 207/28.03.2022 εγκύκλιος: παροχή οδηγιών σχετικά με την ισχύ των αδειών διαμονής κατά τη διαδικασία απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας με κάθε νομική βάση κτήσης.

Απόφαση ΓΓΙ υπ’ αριθμόν 23083/08.04.2022: ορισμός διεξαγωγής των εξετάσεων του ΠΕΓΠ.

Απόφαση ΓΓΙ υπ’ αριθμόν 64506 /03.10.2022: ορισμός διεξαγωγής των εξετάσεων του ΠΕΓΠ.

Το σύνολο των κανονιστικών πράξεων του ΥΠΕΣ εδώ.